Organizatorzy Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wyzwania w zarządzaniu w obliczu Gospodarki 4.0” umożliwiają publikację nadesłanych na Konferencję artykułów w czterech czasopismach znajdujących się na liście czasopism naukowych MEiN:

1. Optimum. Economic Studies

Optimum. Economic Studies znajduje się na liście czasopism naukowych MEiN z liczbą punktów 70.

Czasopismo Optimum. Economic Studies wydawane jest przez Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Optimum. Economic Studies jest czasopismem ogólnopolskim (wydawanym jako kwartalnik) w którym drukują autorzy z ośrodków akademickich z kraju i ze świata.

Publikacja w czasopiśmie jest możliwa w języku polskim lub angielskim.

Standardy edytorskie – http://optimum.uwb.edu.pl/index.php/osj/about/submissions

2. Production Engineering Archives

Production Engineering Archives znajduje się na liście czasopism naukowych MEiN z liczbą punktów 70.

Czasopismo Production Engineering Archives wydawane jest przez Stowarzyszenie Menedżerów Jakości i Produkcji.

Production Engineering Archives jest czasopismem wydawanym jako kwartalnik. Czasopismo ukazuje się w wolnym dostępie.

Publikacja w czasopiśmie jest możliwa tylko w języku angielskim.

Standardy edytorskiehttps://www.qpij.pl/production-engineering-archives/editorial-system.html

3. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Dwumiesięcznik “Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” znajduje się na liście czasopism naukowych MEiN z liczbą punktów 40.

Dwu­miesięcznik „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” wydawany jest przez Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych w Warszawie.
Publikacja w dwumiesięczniku jest możliwa w języku polskim lub angielskim.

Standardy edytorskiehttps://www.ipiss.com.pl/?zzl-strona=standardy-edytorskie

4. Marketing i Rynek

Marketing i Rynek znajduje się na liście czasopism naukowych MEiN z liczbą punktów 40.

Marketing i Rynek wydawany jest przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.

Publikacja w czasopiśmie jest możliwa w języku polskim lub angielskim.

Standardy edytorskiehttps://www.pwe.com.pl/czasopisma/marketing-i-rynek/dla-autorow/warunki-publikacji

5. Rozdział w Monografii Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku

Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku znajduje się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe ogłoszonym w komunikacie MNiSW z dn. 18.01.2019 r. (100 pkt. do ewaluacji naukowej w dyscyplinach należących do dziedziny nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych; 80 pkt. w dyscyplinach nienależących do wymienionych dziedzin wg ww. komunikatu MNiSW z dn. 19.01.2019 r.).

Standardy edytorskiehttps://wydawnictwo.uwb.edu.pl/wymogi-edytorskie

Dokładne informacje na temat tematyki czasopism są dostępne na stronach internetowych czasopism i wydawnictw

Zasady przyjmowania i publikowania artykułów

1) Zgłaszane artykuły nie mogą być wcześniej opublikowane. Artykuły nie mogą być przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego je do publikacji w innym czasopiśmie lub wydawnictwie.

2) Wszystkie zgłaszane artykuły muszą być przygotowane zgodnie z zasadami etycznymi.

3) Autor/autorzy przekazują wyłącznie oryginalną pracę.

4) Autorstwo powinno być ograniczone wyłącznie do osób, które znacząco przyczyniły się do ustalenia koncepcji, założeń, metod badawczych oraz na realizację zamysłu badawczego i przygotowania tekstu.

5) Wersja elektroniczna artykułu oraz podpisane i zeskanowane oświadczenie autora (do pobrania w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA na stronie konferencji) powinny być przesłane pocztą elektroniczną na adres: iz_konferencja@uwb.edu.pl do dnia 29 lipca 2022 r.

6) W ramach danej kategorii punktowej Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wstępnej klasyfikacji nadesłanych artykułów pod kątem dopasowania tematycznego do profilu czasopisma/wydawnictwa.

7) Warunkiem publikacji artykułu jest uzyskanie pozytywnych recenzji oraz spełnienie wszystkich wymagań edytorskich oraz merytorycznych stosowanych przez daną redakcję. Każdy artykuł poddawany jest procedurze recenzji zgodnie z informacjami podanymi na stronach czasopism/wydawnictw.

8) W razie odrzucenia artykułu w czasopiśmie za 70 pkt Organizatorzy dają możliwość próby publikacji w czasopiśmie za 40 pkt bez dopłaty.

9) Organizatorzy Konferencji nie zapewniają tłumaczenia i nie pokrywają jego kosztów.