Organizatorzy Międzynarodowej Konferencji Naukowej „ Zarządzanie w obliczu Gospodarki 4.0” umożliwiają publikację nadesłanych na Konferencję artykułów w czterech czasopismach znajdujących się na liście czasopism naukowych MN:

    1.   Optimum. Economic Studies

Optimum. Economic Studies znajduje się na liście czasopism naukowych MN z liczbą punktów 70.

Czasopismo Optimum. Economic Studies wydawane jest przez Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Optimum. Economic Studies jest czasopismem ogólnopolskim (wydawanym jako kwartalnik) w którym drukują autorzy z ośrodków akademickich z kraju i ze świata.

Publikacja w czasopiśmie jest możliwa w języku polskim lub angielskim.

Standardy edytorskie – http://optimum.uwb.edu.pl/index.php/osj/about/submissions

    2.   Production Engineering Archives

Production Engineering Archives znajduje się na liście czasopism naukowych MN z liczbą punktów 70, Impact Factor = 2.3

Czasopismo Production Engineering Archives wydawane jest przez Stowarzyszenie Menedżerów Jakości i Produkcji.

Production Engineering Archives jest czasopismem wydawanym jako kwartalnik. Czasopismo ukazuje się w wolnym dostępie.

Publikacja w czasopiśmie jest możliwa tylko w języku angielskim.

Standardy edytorskie – https://pea-journal.eu/for-authors.html

    3.    Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Dwumiesięcznik “Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” znajduje się na liście czasopism naukowych MN z liczbą punktów 40.

Dwu­miesięcznik „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” wydawany jest przez Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych w Warszawie.
Publikacja w dwumiesięczniku jest możliwa w języku polskim lub angielskim.

Standardy edytorskie –https://zzl.ipiss.com.pl/resources/html/cms/FORAUTHORS

    4.    Marketing i Rynek

Marketing i Rynek znajduje się na liście czasopism naukowych MN z liczbą punktów 40.

Marketing i Rynek wydawany jest przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.

Publikacja w czasopiśmie jest możliwa w języku polskim lub angielskim.

Standardy edytorskie – https://www.pwe.com.pl/czasopisma/marketing-i-rynek/dla-autorow/warunki-publikacji

Dokładne informacje na temat tematyki czasopism są dostępne na stronach internetowych czasopism.

Zasady przyjmowania i publikowania artykułów:

1) Zgłaszane artykuły nie mogą być wcześniej opublikowane. Artykuły nie mogą być przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego je do publikacji w innym czasopiśmie lub wydawnictwie.

2) Wszystkie zgłaszane artykuły muszą być przygotowane zgodnie z zasadami etycznymi.

3) Autor/autorzy przekazują wyłącznie oryginalną pracę.

4) Autorstwo powinno być ograniczone wyłącznie do osób, które znacząco przyczyniły się do ustalenia koncepcji, założeń, metod badawczych oraz na realizację zamysłu badawczego i przygotowania tekstu.

5) Wersja elektroniczna artykułu oraz podpisane i zeskanowane oświadczenie autora (do pobrania w zakładce PLIKI DO POBRANIA na stronie konferencji) powinny być przesłane pocztą elektroniczną na adres: wz.konferencja@uwb.edu.pl do dnia 15 września 2024 r.

6) W ramach danej kategorii punktowej Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wstępnej klasyfikacji nadesłanych artykułów pod kątem dopasowania tematycznego do profilu czasopisma/wydawnictwa.

7) Warunkiem publikacji artykułu jest uzyskanie pozytywnych recenzji oraz spełnienie wszystkich wymagań edytorskich oraz merytorycznych stosowanych przez daną redakcję. Każdy artykuł poddawany jest procedurze recenzji zgodnie z informacjami podanymi na stronach czasopism/wydawnictw.

8) W razie odrzucenia artykułu w czasopiśmie za wyższą liczbę punktów, Organizatorzy dają możliwość próby publikacji w czasopiśmie z niższą liczbą punktów bez dopłaty.

9) Organizatorzy Konferencji nie zapewniają tłumaczenia i nie pokrywają jego kosztów.